teamdepp

Wie zijn wij en wat drijft ons?  

Team DEPP voorziet in kleinschalige woonvoorzieningen voor uithuisgeplaatste tieners. Met deze voorzieningen willen wij
deze jongeren een plek bieden waar zij zich veilig en gewaardeerd voelen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.  

Onze missie

Onze missie is kwetsbare jongeren begeleiding, zorg en ondersteuning te bieden. Wij zijn er voor jongeren van 12 tot 18 jaar, ongeacht culturele of religieuze achtergrond en streven ernaar hen veilig te laten wortelen in onze maatschappij. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van jongeren met gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Visie

Wij geloven dat elk kind het recht heeft op een veilige en stabiele omgeving waarin het kan opgroeien en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige jongvolwassene. Als dat niet (langer) thuis kan, kan Team DEPP die veilige omgeving bieden. Wij zetten de jongere centraal, hebben oog voor de doelstellingen en uitdagingen van de jongere en coördineren de zorg om de jongere heen. Wij richten ons op oplossingen om de jongere op een efficiënte wijze te ondersteunen, denken mee met de verschillende zorgaanbieders, bieden continuïteit en zijn laagdrempelig toegankelijk.  

De kernwaarden van de organisatie

Onze kernwaarden die voor ons bijzonder belangrijk zijn:

 • Samenwerken: Als zorgorganisatie maken wij deel uit van de netwerkorganisatie; als zorgverlener werken wij samen met het persoonlijke netwerk van de jongere en betrekken wij hen zoveel mogelijk bij het verblijf in onze woonvoorziening;
 • Veiligheid is een belangrijke basisbehoefte en draagt bij aan een goed leefklimaat en een vruchtbare samenwerking;
 • Normen en waarden; Wij hanteren huisregels en een transparant, open beleid dat terug te zien is in het doen en laten van het Team. Wij spreken elkaar aan op ons functioneren als dat nodig is. Medewerkers kunnen terugvallen op een kwaliteitshandboek waarin ons handelen en de richtlijnen zijn vastgelegd;
 • Wederzijds respect; Bij gebrek aan onderling respect ontstaat onveiligheid. Met (huis-)regels organiseren we een veilige (woon)omgeving.

Zorgprofessionals

Het bestuur van Team Depp is in handen van Anthony Ajeki en Savarina Plet. Voor de uitvoering van de zorg doen zij een beroep op een team van zorgprofessionals,
dat bestaat uit:

 • een behandelcoördinator/gedragswetenschapper;
 • een zorgcoördinator;
 • verschillende jeugdzorgwerkers A/B/C;
 • verschillende ambulante jeugdwerkers;

Als er voor bepaalde activiteiten externe capaciteit of aanvullende inhoudelijke expertise nodig is, zal deze ingehuurd worden. Door de flexibele inzet van externe partijen op het moment dat dat nodig is, kan Team DEPP zich richten op haar primaire taak: zorg.

Monitoring zorg

De aan Team DEPP verbonden gedragswetenschapper/orthopedagoog beoordeelt de kwaliteit en het verloop van de zorgtrajecten:

 • onderhoudt bij aanvang van een aanmelding het contact met de samenwerkende gemeentes en partners;
 • doet de matching en plaatsingsgesprekken;
 • houdt toezicht op het traject en is eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.

De zorgprofessionals dragen zorg voor de dagelijkse zorg voor de jongeren in de woonvoorzieningen. Als zij bij bepaalde activiteiten behoefte hebben aan extra capaciteit of aanvullende inhoudelijke expertise, dan zal deze ingehuurd worden.

ISO 9001 certificering- HKZO

Wij werken met een kwetsbare doelgroep. Het is daarom van groot belang om continue de kwaliteit van de geleverde zorg te meten. De kwaliteit van onze zorg wordt omschreven in ons kwaliteitshandboek. Met dit handboek streven wij ernaar om in 2022 de ISO 9001 certificering te behalen.

Na certificering van onze organisatie vindt er 2x per jaar een interne audit plaats. Dit ter verifiëring of wij aan de vereisten blijven voldoen. Als er afwijkingen geconstateerd worden, zullen wij deze binnen afgesproken periode oplossen.

AGB code

Team DEPP is opgenomen in het register Algemeen Gegevens Beheer (AGB), een landelijk code waarmee een zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan de zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database.   

SKJ registratie/VOG

We streven ernaar 50% SKJ geregistreerd personeel aan te nemen. Voor medewerkers die nog niet SKJ geregistreerd zijn bij aanvang dienstverband, gaan na de 1e verlenging van hun contract het EVC-traject volgen.

Bestuur

Het bestuur van Team DEPP wordt gevormd door Anthony Ajeki en Savarina Plet. Zij vormen samen de dagelijkse directie. Voor een gedetailleerde uitwerking van de rechten, plichten en verantwoordelijkheden verwijzen wij naar de statuten van Team DEPP BV, die in lijn met Governancecode Zorg en Welzijn zijn opgesteld.

Waar vindt u ons?

Team DEPP valt onder de jeugdwet en is gecontracteerd voor kort- en langdurig verblijf, ambulante zorg en dagbesteding in de volgende zeven gemeenten in provincie Noord-Holland:
Bergen, Castricum, Dijk en Waard(fusiegemeente Heerhugowaard en Broek op Langedijk, Heilo en Uitgeest.
Onze ambulante dienstverlening verzorgen wij vanuit ons kantoor in Schoorl.
Daar is ook ons dagbestedingcentrum gevestigd.

Algemeen:


KvK nummer: 80296920
BTW nummer: NL002244852B50
Rekeningnummer: NL50INGB0636521850

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl