teamdepp

Team Depp in het kort

Team DEPP voorziet in kleinschalige woonvoorzieningen voor uithuisgeplaatste jongeren. Met deze voorzieningen willen wij jongeren die (tijdelijk)
niet thuis kunnen wonen een plek bieden waar zij zich veilig en gewaardeerd voelen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.  

 

Onze woonvoorzieningen zijn er voor jongeren die om dringende redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis zó verstoord is, dat het beter is dat ze ergens anders wonen.

Team DEPP beschikt over twee kleinschalige woonvoorzieningen in Gemeente Bergen. Eén van de locaties biedt ruimte voor acht jongeren, de andere locatie biedt ruimte voor zes jongeren. De jongeren leven in een gezinsstructuur samen.

Een woonvoorziening van Team DEPP biedt jongeren een veilige woonomgeving. Iedere jongere heeft een eigen kamer die hij of zij mag aanvullen met persoonlijke spullen. De huiskamer, keuken en sanitaire voorzieningen zijn voor gezamenlijk gebruik. In elke woonvoorziening is een aparte (slaap)kamer voor een jeugdzorgwerker aanwezig. Aan de woonvoorzieningen zijn teams gekoppeld van jeugdzorgwerkers. De zorg wordt aangestuurd door een zorgcoördinator en een gedragswetenschapper (orthopedagoog).

In de veilige en stabiele omgeving van de woonvoorziening krijgen de jongeren de mogelijkheid om aan zichzelf en hun toekomst te werken. Per jongere wordt daarvoor een individueel zorg/behandelplan opgesteld.

Wonen bij Team DEPP

Een jongere die tijdelijk niet meer thuis kan wonen wil zo snel mogelijk weten waar hij of zij gaat wonen en wie er voor hem of haar zal zorgen. Ook voor
de ouders is het belangrijk te weten wat er met hun kind gaat gebeuren. Team DEPP hanteert daarom voor alle jongeren dezelfde aanmeldprocedure.

Zorg bij Team DEPP

Wij bieden de volgende zorgdiensten aan:

• Langdurig verblijf met behandeling.
• Kortdurig verblijf met behandeling.
• Ambulante zorg aan jeugdigen en jongeren van 12 tot 18 jaar.
• Dagbesteding aan jongeren van 12 tot 18 jaar.

24-uurszorg met behandeling en verblijf

Een plaatsing in één van onze twee kleinschalige woonvoorzieningen begint met een periode van stabilisatie die ongeveer drie maanden duurt. Na die periode worden de doelen in het individuele zorg/behandelplan eventueel bijgesteld. Team DEPP zet daarvoor haar gedragswetenschapper (orthopedagoog) in die de behandeling uitzet.

Behandelings- of Zorgcoördinator
Elke bewoner heeft per maand recht op twee tot drie uur begeleiding door een behandelingscoördinator. Deze coördinator:

  • is eindverantwoordelijk voor het laten uitvoeren van het individuele behandel- of begeleidingsplan;
  • functioneert als schakel tussen de gedragswetenschapper en de jeugdzorgwerkers;
  • monitort het proces;
  • stuurt het team van jeugdzorgwerkers aan;
  • voorziet de gezaghebbende ouders/verzorgers periodiek van informatie.

Jeugdzorgwerkers
De uitvoering van het plan is in handen van de jeugdzorgwerkers van Team DEPP.

Externe gedragswetenschappers
Indien blijkt uit het behandelplan dat een jongere psychologische ondersteuning nodig heeft, dan doen wij een beroep op een externe psychologische praktijk. In sommige gevallen kan  het nodig zijn om extra ondersteuning te krijgen van een externe ketenpartner door de complexe problematiek van de jongere. Het behandelplan en zorgplan wordt aangepast, zodat de jeugdzorgwerkers de handvatten meenemen in hun dagelijkse begeleiding.

Verslaglegging
De jeugdzorgwerkers rapporteren dagelijks op de doelen uit het zorg/behandelplan. De gedragswetenschapper monitort de zorginhoudelijk voortgang en schrijft periodieke voortgangsrapportages die worden besproken tijdens het Multidisciplinair overleg (MDO).

Behandelbesprekingen
Twee maal per jaar vindt een bespreking plaats met alle betrokkenen. Aan de hand van de voortgangsrapportage van de gedragswetenschapper worden de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de jongere besproken.

Ambulante zorg

De ambulante zorg van Team DEPP staat los van de woonvoorziening: de ambulant jeugdzorgwerker levert deze zorg bij de jongere thuis. De ambulant jeugdzorgwerker wordt daarbij ondersteund door de zorgcoördinator die eindverantwoordelijk is voor de uitvoer van alle individuele behandel- en zorgplannen van Team DEPP.

Twee maal per jaar vindt een behandelbespreking met alle betrokkenen plaats waarin de ontwikkeling van het kind wordt besproken. De gezaghebbenden worden door middel van periodieke rapportages op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de jongere. Team DEPP biedt deze ambulante zorg in de gecontracteerde gemeentes.

Dagbesteding

Onze dagbestedingsactiviteiten zijn gericht op het behalen van de doelen uit het zorgplan. Een groot deel van de dagbesteding bestaat uit school of (sport)activiteiten in de buurt. Behalve school en sport kunnen de jongeren ook deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op beweging en ontwikkeling. Daarnaast ondernemen de medewerkers van Team DEPP ook regelmatig activiteiten met jongeren, soms met z’n allen, soms individueel.

Team DEPP hecht grote waarde aan een goede dagstructuur, bijvoorbeeld in de vorm van school of werk. Als een jongere die bij ons verblijft zijn/haar baan verliest of van school wordt gestuurd, zullen wij samen op zoek gaan naar een (andere) passende dagbesteding.

Meer informatie:

Neem contact met ons via telefoon: 072 785 0098 of via mail: info@teamdepp.nl